വ്യക്തിവാദം കൗമാരത്തെ അധാർമികതയിലേക്ക് നയിക്കും: എം. ടി. മനാഫ് മാസ്റ്റർ

ജിദ്ദ: മനുഷ്യന്റെ അത്യാർത്തിയും അതിരുകടക്കലുമാണ്  ലോകത്തെ സകലവിധ  പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും ഉള്ളത്കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും  അന്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ  ഹനിക്കാതിരിക്കുകയും  ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സമാധാനം  നിലനിൽക്കുകയുള്ളുവെന്നും കെ.എൻ.എം. മർകസുദ്ദഅവ  സെക്രട്ടറി എം.ടി മനാഫ് മാസ്റ്റർ. ലോകത്ത് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും സകല  ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം  വിശുദ്ധ  വേദഗ്രന്ഥം  നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ ജിദ്ദയുടെ പ്രതിവാര  പ്രഭാഷണത്തിൽ ‘മാനവിക  പ്രതിസന്ധികൾ, ഇസ്‌ലാം നൽകുന്ന  പരിഹാരം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ  സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബോധപൂർവ്വം  സമൂഹത്തെ  അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി അതിൽ  നിന്നും […]

Continue Reading